Συχνές Ερωτήσεις

Οι συχνές ερωτήσεις είναι για όλους τους κατόχους κάρτας οι οποιες έχουν εκδοθεί απο την PCSIL.

Γενικές Ερωτήσεις

Τι συνέβη στην PFS Card Services (Ireland) Ltd;

Ο Kieran Wallace και η Andrew O'Leary της Interpath Ireland διορίστηκαν ως Κοινοί Διαχειριστές Εκκαθάρισης (οι «Διαχειριστές») της PFS Card Services (Ireland) Limited («PCSIL» ή «Εταιρεία») με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας στις 17 Ιανουάριου 2024 (η «Ρευστοποίηση»). Η PCSIL ήταν ειδικός πάροχος υπηρεσιών για λύσεις πληρωμών σε μεμονωμένους καταναλωτές, επιχειρήσεις και κυβερνητικούς τομείς. Η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας («CBI») για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.

Πώς μπορώ να ξέρω εάν έχω κάρτα PFS Card Services (Ireland) Ltd;

Στο πίσω μέρος της κάρτας σας (στην ίδια πλευρά με τη μαγνητική ταινία) θα περιλαμβάνει τις λέξεις: "PFS Card Services Ireland" ή "PCSIL". Δείτε το παρακάτω παράδειγμα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να διαβάσετε τους Όρους & Προϋποθέσεις της κάρτας σας. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα είναι με την "PFS Card Services (Ireland) Ltd".

Θα μπορώ να συνεχίσω να χρησιμοποιώ την κάρτα μου;

Ναί. Όλοι οι κάτοχοι κάρτας μπορούν να συνεχίσουν να φορτώνουν χρήματα στην κάρτα τους μέχρι τις 17 Ιουλίου 2024 και μπορούν να συνεχίσουν να δαπανούν έως τις 17 Ιανουαρίου 2025.

Συνιστάται να βρείτε εναλλακτικό πάροχο κάρτας το συντομότερο δυνατό.

Ειναι προστατευμένα τα κεφάλαια μου κατα την Ρευστοποίηση;

Ναί. Όλα τα κεφάλαια των κατόχων κάρτας της PCSIL προστατεύονται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας βαση του Κανονισμού Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ηλεκτρονικό Χρήμα) του 2011 (όπως τροποποιήθηκε). Αυτά τα κεφάλαια θα συνεχίσουν να προστατεύονται καθ' όλη τη διάρκεια της Ρευστοποίησης και δεν αποτελούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων προς ρευστοποίηση.

Θα μπορώ να φορτώσω χρήματα στην κάρτα μου;

Ναί. Όλοι οι κάτοχοι κάρτας θα μπορούν να φορτώνουν επιπλέον χρήματα στην κάρτα τους έως τις 17 Ιουλίου 2024, εκτός απο φόρτωση κάρτας μέσω κουπωνιών καθώς αυτό έχει σταματήσει.
Στο πλαίσιο της Ρευστοποίησης νέα όρια φορτωσης θα εισαχθούν. Δείτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

 

Ερωτήματα Ρευστοποίησης

Τι είναι η Ρευστοποίηση;

Όταν μια εταιρεία επιδιώκει να τερματίσει τις λειτουργίες της, τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν το διορισμό διαχεριστών εκκαθάρισης. Οι βασικοί στόχοι ενός Διαχειριστή είναι να τερματίσει τις λειτουργίες μιας εταιρείας με εύρυθμο τρόπο και να μεγιστοποιήσει τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων προς όφελος των πιστωτών της Εταιρείας.

Με βάση τις τρέχουσες οικονομικές προβλέψεις που παρέχει η Εταιρεία, η PCSIL είναι φερέγγυα και οι από κοινού Διαχειριστές εκκαθαρίζουν την εταιρεία σε αυτή τη βάση.

Ποιος είναι ο ρόλος των Διαχειριστών Εκκαθαρισης;

Στην περίπτωση της PCSIL, οι βασικοί στόχοι των Διαχειριστών είναι οι εξής:

  • Εξασφάλιση τακτικού τερματισμού λειτουργιών της Εταιρείας και επιστροφής κεφαλαίων το συντομότερο δυνατό στους κατόχους κάρτας.
  • Ελαχιστοποιήση αναστάτωσης κατόχους κάρτας, ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι και εξαρτώνται από τις προπληρωμένες κάρτες τους, συνεχίζοντας τις συναλλαγές για σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό διευκολύνει τους κατόχους κάρτας να μπορούν να φορτώνουν και να ξοδεύουν χρήματα (με ορισμένους περιορισμούς) στην κάρτα τους για μια περίοδο 6 μηνών, έως τις 17 Ιουλίου 2024.
  • Δίκαια μεταχειριση των κατόχων κάρτας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών της εξειδικευμένης ομάδας των Διαχειριστών και με προσεκτική στρατηγική επικοινωνία μέσω των διανομέων, οι οποίοι διατηρούν σχέσεις με τους κατόχους κάρτας.

Τι σημαίνει φερέγγυα ρευστοποίηση;

Με βάση τις τρέχουσες οικονομικές προβλέψεις που παρέχει η Εταιρεία, η PCSIL είναι φερέγγυα και οι Διαχειριστές εκκαθαρίζουν την εταιρεία σε αυτή τη βάση.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι πιστωτές θα πληρωθούν πλήρως. Όλοι οι κάτοχοι κάρτας μπορούν είτε να ξοδέψουν τα κεφάλαια τουσ είτε να λάβουν επιστροφή αυτών.

Θα είναι σίγουρα φερέγγυα η ρευστοποίηση;

Με βάση τις τρέχουσες οικονομικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή, οι Διαχειριστές αναμένουν ότι η ρευστοποίηση θα είναι φερέγγυα. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση αυτή τη στιγμή.

Οι Διαχειριστές θα συνεχίσουν να αξιολογούν τη φερεγγυότητα σε συνεχή βάση, καθ' όλη τη διάρκεια της ρευστοποίησης.

Τι γίνεται αν η ρευστοποίηση καταστεί αφερέγγυα;

Δεν αναμένουμε καμία επίδραση στα κεφάλαια των κατόχων κάρτας. Οι κάτοχοι κάρτας μπορούν να συνεχίσουν να ξοδεύουν κεφάλαια ή να λάβουν επιστροφή των χρημάτων τους. Είναι πιθανό οι πιστωτές (απο τους οποίους εξαιρώνται οι κατόχοι κάρτας) να μην εξοφληθούν πλήρως.

Ποιος ρυθμίζει τις τρέχουσες δραστηριότητες που ασκούνται από τους Κοινούς Διαχειριστές Εκκαθάρισης;

Οι Διαχειριστές εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον νόμο περί εταιρειών του 2014 (Companies Act 2014). Στο πλαίσιο αυτού, Οι Διαχειριστές βρίσκονται και θα βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας ("CBI") σχετικά με την πρόοδο και τη στρατηγική της Προσωρινής Εκκαθάρισης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η PCSIL παραμένει εξουσιοδοτημένη από την CBI και υπόκειται στους κανονισμούς ηλεκτρονικού χρήματος, στον Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή και στον Νόμο για την Ποινική Δικαιοσύνη.

Οι Διαχειριστές ρυθμίζονται από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην Ιρλανδία και η ρευστοποίηση υπόκειται στην επίβλεψη του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας.

Κινδυνεύουν τα κεφάλαια των κατόχων κάρτας;

Όλα τα κεφάλαια των κατόχων καρτας που κατέχει η PCSIL προστατεύονται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας υπο τους Κανονισμούς Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ηλεκτρονικό Χρήμα) του 2011 (όπως τροποποιήθηκε). Αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια των κατόχων της κάρτας είναι περιφραγμένα και φυλάσσονται αποκλειστικά για τους κατόχους κάρτας (δηλαδή τον κάτοχο αυτών των κεφαλαίων).

Αυτά τα κεφάλαια θα συνεχίσουν να διαφυλάσσονται καθ' όλη τη διάρκεια της ρευστοποίηση και δεν αποτελούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων προς ρευστοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια των κατόχων καρτας είναι περιφραγμένα και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των πιστωτών ή των εξόδων της ρευστοποίησης.

Πόσο θα διαρκέσει η ρευστοποίηση;

Η ρευστοποίηση πιθανότατα θα διαρκέσει για περίοδο 18 μηνών. Ωστόσο, η χρήση των καρτών θα ανασταλεί στις 17 Ιανουαρίου 2025.

Πώς θα ακούω ενημερώσεις για την ρευστοποίηση;

Οι παρακάτω ιστότοποι θα ενημερώνονται τακτικά καθώς προχωρά η Ρευστοποίηση.

 

Ερωτήματα κάρτας και λογαριασμού

Λαμβάνω το μισθό μου / τις πληρωμές κοινωνικής πρόνοιας στην κάρτα μου. Τι σημαίνει αυτό για μένα;

Όλοι οι κάτοχοι κάρτας μπορούν να συνεχίσουν να φορτώνουν και να ξοδεύουν τα κεφάλαια που διατηρούν στις κάρτες τους έως τις 17 Ιουλίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι οι λογαριασμοί κατόχων κάρτας θα παραμείνουν δεκτικοί σε εισερχόμενες πληρωμές (π.χ. πληρωμές μισθού και κοινωνικής πρόνοιας) για αυτήν την περίοδο 6 μηνών.

Από τις 17 Ιουλίου 2024, οι κάρτες θα εισέλθουν σε κατάσταση <<δαπανών μόνο>>. Δηλαδή από αυτήν την ημερομηνία, οι λογαριασμοί κατόχων κάρτας δεν μπορούν πλέον να λαμβάνουν εισερχόμενες πληρωμές (π.χ. μισθός και κοινωνικής πρόνοιας).

Συνιστάται να αρχίσετε να κάνετε εναλλακτικές ρυθμίσεις για την παραλαβή των αποδοχών μισθού / κοινωνικής πρόνοιας το συντομότερο δυνατόν.

Πότε θα σταματήσει να λειτουργεί η κάρτα μου;

Στις 17 Ιουλίου 2024 δεν θα επιτρέπεται πλέον η φόρτωση κεφαλαίων στις κάρτες, όλες θα μετατραπούν σε κατάσταση "δαπανών μόνο" απο αυτή τη στιγμή, πράγμα που σημαίνει ότι οι κάτοχοι κάρτας μπορούν να συνεχίσουν να ξοδεύουν κεφάλαια, αλλά δεν θα είναι σε θέση να φορτώσουν νέα χρήματα στις κάρτές τους.

Στις 17 Ιανουαρίου 2025 όλες οι κάρτες θα παγώσουν και οι κάτοχοι αυτών δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τις κάρτας τους.

Διαθέτω κάρτα PCSIL αλλά δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσω με τον διανομέα. Τι πρέπει να κάνω;

Οι διανομείς αντιμετωπίζουν αυτή την στιγμή υψηλό όγκο κλήσεων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην ανταπόκριση των κλήσεων σας.

Έχουμε συμπεριλάβει μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών για να επικοινωνήσετε με τον διανομέα σας στο τέλος της ενότητας ΄΄Συχνές Ερωτήσεις΄΄. Επιπλέον, έχουμε συμπεριλάβει λεπτομέρειες για το πού μπορείτε να στείλετε οποιεσδήποτε γραπτές ερωτήσεις.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών σας βρίσκονται στο πίσω μέρος της κάρτας σας (πλευρά με τη μαγνητική λωρίδα).

Ο διανομέας μου με έχει ενημερώσει ότι μετακινείται σε μια εναλλακτική ρυθμιζόμενη εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό;

Αυτό σημαίνει ότι η κάρτα σας μπορεί να εκδοθεί από έναν νέο εκδότη (εναλλακτικό της PCSIL). Παρακαλούμε διαβάστε οποιαδήποτε ειδοποιήσεις από τον διανομέα σας και επικοινωνήστε μαζί τους σχετικά με αυτό.

Τα κεφάλαια στον λογαριασμό σας παραμένουν εξασφαλισμένα.

Θα ήθελα να απενεργοποιήσω την κάρτα μου και να μου επιστραφούν τα χρήματά μου, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;

Ως κάτοχος κάρτας, θα είστε σε θέση να λάβετε επιστροφή των χρημάτων σας επικοινωνώντας με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών σας, το οποίο θα διευκολύνει την επιστροφή των χρημάτων υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις της επισταμένης έρευνας καταναλωτών (CDD). Επιστροφή χρημάτων ορίζεται ως η μεταφορά κεφαλαίων από την κάρτα σας σε άλλη κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό που διατηρείται στο όνομά σας.

Η επισταμένη έρευνα καταναλωτή (CDD) αναφέρεται κυρίως στήν παροχή φωτογραφικής ταυτότητας (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και αποδεικτικά διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. αντίγραφα λογαριασμών ενέργειας). Οι απαιτήσεις της επισταμένης έρευνας καταναλωτή (CDD) μπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε κάτοχο κάρτας και τόπο δικαιοδοσίας, επομένως, εάν επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων, παρακαλώ επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών σας για την αντιμετώπιση αυτών των απαιτήσεων. Τα στοιχεία επικοινωνίας για το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών σας βρίσκονται στο πίσω μέρος της κάρτας σας (πλευρά με τη μαγνητική λωρίδα).

Λεπτομέρειες της διαδικασίας αξιώσεων θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας το συντομότερο δυνατόν.

Εναλλακτικά, οι κάτοχοι κάρτας μπορούν να συνεχίσουν να ξοδεύουν κεφάλαια στην κάρτα τους με την επιφύλαξη των υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2025.

Τι συμβαίνει αν δεν έχω ξοδέψει τα κεφάλαιά μου ή δεν έχω ζητήσει επιστροφή χρημάτων μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2025;

Οποιαδήποτε κεφάλαια κατόχων κάρτας που θα κρατούνται απο την PCSIL στο τέλος της 17ης Ιανουαρίου 2025 θα μεταφερθούν στο μη διεκδικήσιμο λογαριασμό μερισμάτων στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας. Κάθε κάτοχος κάρτας που επιθυμεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων απο αυτή την στιγμή και μετέπειτα θα πρέπει να επικοινωνήσει με το γραφείο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη διαδικασία θα διανεμηθούν μέσω των διανομέων και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα των Διαχειριστών εν ευθέτω χρόνο.

Μπορώ να συνεχίσω να αγοράζω κουπόνια;

Όχι. Μετά το διορισμό των Διαχειριστών δεν μπορούν να αγοραστούν νέα κουπόνια.

Τυχόν κουπόνια που αγοράστηκαν πριν τον διορισμό των Διαχειριστών θα τιμηθούν.

Ωστόσο αυτή τη στιγμή:
Η λειτουργία φόρτωσης κάρτας για κουπόνια έχει προσωρινά ανασταλεί.
Γίνονται ενέργειες για τη διόρθωση αυτού και οι κάτοχοι κάρτας θα ενημερωθούν όταν επιλυθούν αυτά τα ζητήματα.
Τα κουπόνια που αγοράστηκαν από τους κατόχους κάρτας πριν από τον διορισμό των Διαχειριστών στις 17 Ιανουαρίου 2024 παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή.
Οι κάτοχοι κάρτας θα ειδοποιηθούν μόλις επιλυθεί η υπηρεσία.

Έχω μια ερώτηση – Μπορώ ακόμα να επικοινωνήσω με την ομάδα υπηρεσιών κάτοχου κάρτας;

Ναι. Οι κάτοχοι κάρτας θα μπορούν να συνεχίσουν να θέτουν ερωτήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κλήσεις στον Διανομέα τους όπως έκαναν προηγουμένως.

Στην περίπτωση των κατόχων κάρτας της Correos, θα πρέπει να συνεχίσουν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στην υπάρχουσα ομάδα εξυπηρέτησης πελατών, όπως έκαναν προηγουμένως.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για νέα κάρτα;

Δεν θα εκδοθούν νέες κάρτες σε νέους πελάτες από την PCSIL μετά τον διορισμό των Διαχειριστών.

Η κάρτα μου έχει λήξει, θα ανανεωθεί;

Ναι. Όλοι οι κάτοχοι κάρτας με κάρτες που λήγουν κατά τους πρώτους έξι μήνες της ρευστοποίησης θα προμηθεύονται αυτόματα με νέα κάρτα. Οποιεσδήποτε κάρτες λήγουν μετά τις 17 Ιανουαρίου 2025 δεν θα εκδοθούν εκ νέου.

Θα υπάρχουν περιορισμοί ή επιβεβλημένα όρια στην κάρτα μου;

Ναι. Στο πλαίσιο της ρευστοποίησης οι Διαχειριστές θα εισαγάγουν έναν αριθμό περιορισμών και τροποποιήσεων στις υπάρχουσες πολιτικές των καρτών. Αυτές περιλαμβάνουν:

  • Νέα ισχύοντα όρια φόρτωσης και υπολοίπου καρτών: Τα συνολικά μέγιστα όρια φόρτωσης και υπολοίπου των καρτών αναθεωρούνται και θα επιβεβαιωθούν σύντομα.
  • Ανενεργοί κάτοχοι κάρτας: Οποιοσδήποτε λογαριασμός κατόχου κάρτας με υπόλοιπο μικρότερο από €10 και ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές τους προηγούμενους 12 μήνες θα τοποθετηθεί σε λειτουργία ΄΄δαπανών μόνο΄΄ κατά την έναρξη της ρευστοποίησης.

Θα συνεχιστούν οι επιστροφές χρέωσης ή οι επί του παρόντος αμφισβητούμενες συναλλαγές σύμφωνα με την κανονική διαδικασία;

Ναι, οι επιστροφές χρέωσης και οι αμφισβητούμενες συναλλαγές θα συνεχιστούν σύμφωνα με την κανονική διαδικασία. Αυτό ισχύει για τις επιστροφές ή τις αμφισβητούμενες συναλλαγές που έλαβαν χώρα πριν ή μετά τον διορισμό των Διαχειριστών.

Διαθέτω κάρτα PCSIL. Δεν έχω κεφάλαια στην κάρτα, ποτέ δεν έκανα οποιαδήποτε αγορά και ποτέ δεν φόρτωσα κεφάλαια στην κάρτα. Πώς επηρεάζομαι;

Οποιεσδήποτε κάρτες που δεν έχουν συναλλαγές πραγματοποιημένες από τον κάτοχο της κάρτας και μηδενικά υπόλοιπα, θα παγώνονται. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας και δεν θα προμηθευτείτε με επιπλέον κάρτα.

Θα χρεωθούν επιπλέον χρεώσεις στην κάρτα μου;

Όχι. Οι χρεώσεις θα εξακολουθήσουν να επιβάλλοναι σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις σας.

Έχω παράπονο κατά της PCSIL, πώς μπορώ να το καταγγείλω;

Παρακαλώ συνεχίστε να κατευθύνετε τις καταγγελίες μέσω προηγούμενων καναλιών επικοινωνίας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για καταγγελίες κατά της PCSIL είναι: EU-Info@emlpayments.com.

Είχα μια υπάρχουσα καταγγελία πελάτη με την PCSIL – τι συμβαίνει τώρα;

Οποιεσδήποτε καταγγελίες που υποβλήθηκαν πριν από τον διορισμό των Διαχειριστών θα εξεταστούν και θα απαντηθούν.

Η κάρτα μου είναι μπλοκαρισμένη. Έχω χρήματα στην κάρτα - Πώς μπορώ να ξεμπλοκάρω την κάρτα μου?

Οι Διαχειριστές είναι ενήμεροι για αυτό το θέμα και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος. Οι κάτοχοι κάρτας θα ενημερωθούν όταν επιλυθεί το πρόβλημα.

Να είστε σε εγρήγορση για απάτες.

Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα ή κλήσεις που λαμβάνετε κατά τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες. Οι απατεώνες ενδέχεται να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την ρευστοποίηση προσποιούμενοι ότι είναι η Interpath, PCSIL ή CBI και να σας ζητήσουν να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας ή να επανακαταθέσετε τις πληροφορίες σας.

Οι απατεώνες μπορούν επίσης να προσπαθήσουν να εισαγάγουν ένα ψεύτικο μήνυμα/κείμενο σε ένα νήμα γνήσιων Interpath ή PCSIL μηνυμάτων SMS. Η PCSIL ή η Interpath δεν θα σας στείλουν ποτέ μηνύματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σύνδεσμο σε μια σελίδα σύνδεσης ή ιστοσελίδα που σας ζητά να μοιραστείτε τραπεζικούς κωδικούς πρόσβασης.